Algemene voorwaarden voor lichaamengeestinbalans.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van lichaamengeestinbalans.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door lichaam en geest in balans . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van lichaam en geest in balans is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij lichaam en geest in balans.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met lichaam en geest in balans te mogen claimen of te veronderstellen.
lichaam en geest in balans streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. lichaam en geest in balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Annulatievoorwaarden
Elke afspraak door u gemaakt kan ten laatste 48u voor aanvang van uw afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij een annulatie minder dan 48u voor aanvang van uw afspraak wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien u niet komt opdagen op uw afspraak zonder dit vooraf mee te delen worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Betaling
Onze facturen zijn contant betaalbaar of bij wijze van storting op rekeningnummer BE18 7360 5920 8965 (BIC: KRED BE BB) en dit binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk werd afgesproken. Enige bank- en betalingskosten zijn ten laste van de klant.

Bij laattijdige betaling zijn de wettelijke nalatigheidsinteresten verschuldigd.

Bij betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het gerechtelijk arrondissement Limburg afdeling Hasselt.

Het toepasselijk recht is het Belgisch recht met uitsluiting van alle verwijzingsregels welke een andere rechtsmacht bevoegd zou verklaren of een ander rechtsstelsel toepasselijk zou verklaren.
Betalingstermijn
Elke massage dient achteraf onmiddelijk betaald te worden tenzij anders bedongen. Uw betaling dient cash, via overschrijving binnen een termijn van 15 dagen of met bancontact betaald te worden.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van lichaamengeestinbalans.be op deze pagina.